جزئیات دوره حسابداری مقدماتی

دوره حسابداری مقدماتی

دوره حسابداری مقدماتی

1 .حسابداری موسسات خدماتی شامل:-بستن حسابها در پایان سالانجام اصالحات و تهیه تراز ازمایشی اصالح شدهثبت دفتر روزنامه، دفتر کل،تهیه تراز آزمایشی،صورت سود و زیان،صورت سرمایه،تراز نامهمعادله ی حسابداری و حل مسائلتعریف حسابداری2.حسابداری موسسات بازرگانی شامل:-بستن حسابها در پایان سالانجام اصالحات و تهیه تراز ازمایشی اصالح شدهثبت دفتر روزنامه، دفتر کل،تهیه تراز آزمایشی،صورت سود و زیان،صورت سرمایه،تراز نامه3 .اسناد تجاری شامل :- چک ،سفته